Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Može biti slika sljedećeg: 2 ljudi i ljudi stoje
Kako se Vela Luka priprema za ovogodišnju turističku sezonu, u današnjoj emisiji Četvrtkom aktualno govorio je direktor Komunalnih djelatnosti d.o.o. Damir Andreis.
Nakon četiri mjeseca radova, otvorena je novouređena mjesna ribarnica u Veloj Luci. Uređenje ribarnice realizirano je projektom ,,Adaptacije ribarnice u Veloj Luci” u sklopu Mjere FLAG-a Južni Jadran pod nazivom 2.2. diverzifikacija/diferencijacija tržišta (nova i drugačija tržišta, ciljani kupci). Vrijednost ukupne investicije uređenja ribarnice iznosi 871.930,00 kn a sačinjena je od doprinosa EU sredstava u visini od 85% što iznosi 741.140,50 kn i sredstava Republike Hrvatske u visini od 15% što iznosi 130.789,50 kn.
Provedbom projekta ,,Adaptacije Ribarnice u Veloj Luci” osigurane su infrastrukturne pretpostavke s ciljem jačanja održivost gospodarskih subjekata u ribarstvu i akvakulturi čime će se utjecati na stvaranje dodane vrijednosti ribarskim proizvodima akvakulture na području FLAG-a Južni Jadran izgradnjom i zaštitom tržišta lokalnih proizvoda. Puštanjem u rad ovako uređene i opremljene građevine postojeće ribarnice Vela Luka je dobila prikladan prostor za trgovanje proizvodima ribarstva i akvakulture. Pored unaprijeđene kvalitete usluge ovim uređenjem ostvaren je i novi vizualni identitet te prepoznatljivost tržnice. Ovakvim uređenjem prostor ribarnice će se valorizirati kao mjesto koje omogućuje razvoj djelatnosti ribarstva i akvakulture kao neposredno i razvoj drugih djelatnosti (turizma).
Započeli su radovi na uređenju postojećih i izgradnji novih ogradnih zidova i stubišta na mjesnom groblju u Veloj Luci. Izvođač ovih radova je tvrtka KONSTRUKTOR-HOTINA d.o.o. Vrijednost radova iznosi 352.337,50 kn s PDV-om a sredstva su osigurana iz proračuna Općine Vela Luka.
Na novouređenoj kamenoj površini ispred osnovne škole postavljene su nove klupe. Postavljanje su obavili radnici Komunalnih djelatnosti d.o.o. tijekom proteklog tjedna. Nabavu ovih klupa je obavilo društvo Komunalne djelatnosti d.o.o. a financirane su od strane Općine Vela Luka.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je organizirao akciju uklanjanja šezdesetak starih, neispravnih vozila koji su se nalazili na otoku Korčuli u sklopu projekta sakupljanja otpadnih vozila na otocima, nacionalnim parkovima i parkovima prirode.
Dio otpadnih automobila, od kojih su neki stari i preko 30 godina, posjednici su u sklopu akcije predali ovlaštenom sakupljaču koji je iste uklonio iz njihovih dvorišta.
Auto-olupine koje su bile odbačene u provalijama i drugom nepristupačnom terenu svojom opremom izvlačili pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja koji s Fondom imaju dugogodišnju suradnju na ovakvim i sličnim projektima.
„Fond od 2007. godine sustavno organizira zbrinjavanje otpadnih automobile. Posjednik takvog automobila od Fonda će, nakon što svoj stari automobil preda ovlaštenom sakupljaču dobiti naknadu koja iznosi jednu kunu po kilogramu težine predanog automobila. Zbog toga stvarno nema potrebe da takvi automobili završavaju u prirodi ili godinama trunu po dvorištima jer se sve može riješiti jedim telefonskim pozivom ovlaštenom sakupljaču, koji će otpadno vozilo zbrinuti na propisan i ekološki siguran način“, pojasnio je director Komunalnih djelatnosti d.o.o. Damir Andreis.
Međutim, usprkos tome, dio takvih automobila još uvijek zbog nemara pojedinaca završava u prirodi.
Upravo zbog toga Fond je, osmislio i dodatni program kojim sufinancira zbrinjavanje auto-olupina koje su zatečene u nacionalnim parkovima i parkovima prirode te otocima. S obzirom da je posjednik takvih automobila uglavnom nepoznat, ti automobili nisu u sustavu gospodarenja otpadnim vozilima, no zbog njihove štetnosti za okoliša potrebno ih je adekvatno zbrinuti.
Nabavljeno je 1 komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada koje će se koristiti na području Općine Vela Luka.
Provedbom projekta osigurat će se preduvjeti za učinkovito funkcioniranje postojeće i planirane infrastrukture za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada, što će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedba projekta će posljedično pozitivno utjecati na zaštitu okoliša (smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emisija stakleničkih plinova), te pridonijeti uspostavi cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom.
Dana 19.3.2021.g. u reciklažnom dvorištu u Veloj Luci obavljena je primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Riječ je o ukupno 355 spremnika namijenjenih za odlaganje papira i to 300 spremnika od 120 l, 45 spremnika od 240 l i 10 spremnika 360 l. Nabava ovih spremnika realizirana je temeljem poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljenog 2018.g. a Općina Vela Luka se po objavi ovog poziva prijavila na isti a potom i sklopila ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U sklopu istog poziva u narednom periodu predviđena je i nabavka još 270 spremnika od 120 l, 40 spremnika od 240 l i 10 spremnika od 360 l za odlaganje plastične ambalaže. Primopredaji spremnika nazočila je načelnica Sektora za zaštitu okoliša iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gđa. Aleksandra Čilić.
 
Reciklažno dvorište je građevina za gospodarenje otpadom u kojoj su razmješteni spremnici namijenjeni za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje različitih vrsta otpada. To je jedan od objekta koji bi trebali činiti sustav gospodarenja otpadom kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini. Osnovna mu je funkcija doprinos u smanjivanju količine otpada u okolišu i njegovom recikliranju. U praksi bi otpad iz lokalne sredine odnosno s područja Općine Vela Luka koji je prikupljen i sortiran preko reciklažnog dvorišta preuzimale tvrtke ovlaštene za sakupljanje pojedinih vrsta otpada i proslijeđivale ga na daljnje postupke u cilju recikliranja i ponovne upotrebe materijala iz otpada.
U samom reciklažnom dvorištu zaprimljeni otpad će se skladištiti odvojen po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju u za to odgovarajućim spremnicima. U reciklažnom dvorištu Općine Vela Luka koje se nalazi u poduzetničkoj zoni na adresi Ulica 43 br. 50B, smješteno je 30 posebnih spremnika za odvojeno prikupljanje različitih vrsta otpada.
Kako bi otpad imao mogućnost daljnjeg recikliranja najvažniji je prvi korak, odnosno odvajanje otpada već u samom kućanstvu jer je otpad samo kao odvojen prihvatljiv za zaprimanje u reciklažno dvorište i za daljni postupak uspješnog recikliranja.
Pravo korištenja reciklažnog dvorišta Vela Luka imaju građani Općine Vela Luka, odnosno korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada uz uvjet da nemaju nepodmirenih dugovanja prema davatelju usluge.
Korištenje usluga reciklažnog dvorišta je besplatno.
 
https://www.mixcloud.com/radiomvl/direktor-komunalnih-djelatnosti-doo-damir-andreis-gost-emisijie-četvrtkom-aktualno/