Kontaktirajte nas

Kontakt
tel: 020/813-471

Marketing:
091/605-3980

e-mail: radio-m@du.t-com.hr

Može biti slika sljedećeg: jedna ili više osoba, ljudi stoje i u zatvorenom
„Planom razvoja i uređenja lučkog područja obuhvaćeni su projekti od direktnog i indirektnog interesa za Županijsku lučku upravu Vela Luka“, navodi ravnatelj ŽLU Boris Žuvela, koji je bio gost današnje emisije Četvrtkom aktualno. Projekti od direktnog interesa rješavaju ili poboljšavaju ispunjavanje Zakonom određenih obveza Lučke uprave, a projekti od indirektnog interesa olakšavaju provođenje osnovnih obveza, uz istovremeno poboljšanje sigurnosti pomorskog prometa, te uvjeta života i rada građana Vele Luke i cijelog otoka Korčule.
Projekti od direktnog interesa za Županijsku lučku upravu Vela Luka:
• Pomorsko-putnički terminal Vela Luka
• Ribarska luka
Projekti od indirektnog interesa za Županijsku lučku upravu Vela Luka:
• Benzinska postaja
• Uređenje obale Kale-Vranac
• Komunalna lučica Pupanja
• Mjesni pomorski prijevoz
• Rekonstrukcija Vele rive
• Privezište u uvali Gradina
• Privezište u uvali Triporte
Pomorsko-putnički terminal Vela Luka
Izgradnjom Pomorsko-putničkog terminala na području bivše tvornice "Jadranka" izgradit će se terminal koji će svojim kapacitetima omogućiti privez većim brodovima, odnosno koji će zadovoljiti potrebe povećanog prometa. Terminal će se graditi etapno. U prvoj etapi će se izgraditi dva veza duljina 150 m i 70 m na za potrebe domaćeg trajektnog prometa uz izgradnju potrebne operativne zaobalne površine. U drugoj etapi izgradit će se treći vez duljine 130 m za potrebe dužobalnog trajektnog prometa. Pri tom će se dodatno proširiti operativna zaobalna površina što će u konačnici dovesti do ukupne površine kopnenog dijela lučkog područja od 18.670 m² i ukupne površine morskog dijela lučkog područja od 41.890 m².
Dosad je ishođena sva potrebna dokumentacija za izgradnju te je izgradnja započela (izvršeni su iskopi, izvedeno je rušenje pojedinih postojećih objekata, izgrađen je obalni zid i pristupna cesta te je postavljeno 58 pilota i napravljena njihova zaštita).
U konačnici, nakon realizacije 1 i 2. etape PPT će se sastojati od 3 veza za prihvat trajekata, i veza za prihvat plovila na graničnom prijelazu te 18.670 m² uređene operativne zaobalne površine u funkciji trajektnog prometa.
Navedeni kapacitet u cijelosti udovoljava potrebama na današnjoj razini prometne potražnje, odnosno raspoloživom tipu trajekata na liniji 604 Split- Vela Luka- Ubli. Planirani kapacitet odgovara i vršnom prometnom opterećenju, koji će se javiti za vrijeme smjene turista u udarnim terminima turističke sezone, kada se očekuje učestalija plovidba trajekata kapaciteta prijevoza 270 osobnih vozila, na relaciji Split- Vela Luka.
Ribarska luka Vela Luka
Ribarska luka u Veloj Luci planira se realizirati u dužini od približno 250 m prema zapadu, od zapadnog završetka Pomorsko-putničkog terminala (PPT) Vela Luka. Projektom je predviđeno formiranje akvatorija ribarske luke izgradnjom slijedećih pomorskih građevina:
1. Lukobran luke
2. Operativni gat za privez i manipulaciju robom i opremom
3. Operativna obala za privez brodova
4. Zaobalna površina
Ukupna dužina nove privezne obale iznosit će 293,10 m. Izgradnjom nove luke omogućit će se privez za minimalno 28 ribarskih brodova dužine 21 m okomito na novu obalu, a moguće je i drukčija organizacija priveza.
Izgradnjom ribarske luke u Veloj Luci značajno će se unaprijediti infrastruktura za prihvat ribarskih brodova, te iskrcaj ribe u Veloj Luci i Dubrovačko neretvanskoj županiji.
Benzinska postaja
Preseljenjem pomorske i cestovne benzinske crpke sa sadašnje lokacije, na glavnom dijelu rive u Veloj Luci, na novu lokaciju uz buduću trajektnu luku riješili bi se brojni postojeći prometni i sigurnosni problemi. Posljedično, smanjenje cestovnog i pomorskog prometa u središnjem dijelu mjesta, te oslobađanje prostora na kojem se sada nalazi benzinska crpka, omogućilo bi uređenje ovog vrijednog prostora u atraktivnu središnju javnu i i komercijalnu površinu, a operativna obala bi se koristila za privez manjih brodova na kružnim putovanjima i većih jahti.
Obala Kale-Vranac
Planirano uređenje obale bi se izvelo sukladno važećem Prostornom planu uređenja Općine Vela Luka, na način da se uredi neuređeni dio obale, u funkciji priveza vozila, šetnice, te zelenog pojasa, kao i uređenje prometnice s uzdužnim parkingom s jedne strane. Pješački most, koji bi spajao istočnu i zapadnu obalu, predložen je u tri varijante, na tri lokacije.
Proširenje istočne rive (Kale) prema moru koje uključuje:
• uređenje šetnice s popratnim sadržajima te planiranje dijela komunalnih vezova, na području od centra Vele Luke do specijalne bolnice Kalos, uz slijedeće brojčane pokazatelje rješenja:
o dužina zahvata ≈ 370 m
o širina proširenja max. 3 m
o broj ostvarenih parkirnih mjesta 70
o broj ostvarenih vezova (za barke dužine 8m) 79
• formiranje istezališta za brodice u funkciji održavanja istih, na sjevernom dijelu istočne obale uz mol koji dijeli zaštićeni akvatorij Kalosa od ostalog akvatorija. Smještaj istezališta na toj poziciji uvjetovan je slijedećim:
o istezalište se nalazi uz dvosmjernu prometnicu (za razliku od cijele zapadne obale),
o stezalište je u neposrednoj blizini priključka na obilaznicu.
• uređenje površine Tranulovog mosta, tj. proširenje obale i formiranje nove rive (u formi platoa) s parkiralištem i novim javnim sadržajima. S obzirom na neposrednu blizinu centra grada Vele Luke, prošireni plato bi bio u funkciji:
o povećanja postojećeg ograničenog kapaciteta parkirnih mjesta u neposrednoj blizini centra (cca 53 PM),
o obogaćivanja novim gradskim sadržajem za građane i posjetitelje, kao mjesto susreta na dugoj šetnici uz more („lungo mare“),
o susretišta/odmorišta (amfiteatar okrenut prema moru) i prostora održavanja multimedijalnih događanja, čiji bi sniženi plato u ljetnim mjesecima mogao biti parterni vodoskok koji bi se programski aktivirao (u ritmu valovanja, glazbe i sl.),
o trga za veća okupljanja (koncerti i sl.), a ujedno i mjesta prezentacije domaćih proizvoda i suvenira s montažnim elementima (kiosk, bankarela i sl.),
o ugostiteljskih objekata s dvije strane amfiteatra, natkrivenih konstrukcijom u obliku jedra koji bi stvorili akcent u vizuri grada,
o dodatnih sadržaja – na pojedinim dijelovima platoa, bi se u sjeni visoke mediteranske vegetacije, na jednoj strani organizirao prostor za igru s dječjim igralištem, kao i spravama za vježbanje odraslih, a na drugoj prostor za bočalište kao tradicionalno mjesto okupljanja domaćih ljudi.
Pri tome su brojčani pokazatelji rješenja nove rive (platoa), slijedeći:
• dužina zahvata ≈ 170 m
• širina proširenja max. 27 m
• broj ostvarenih parkirnih mjesta 53
• broj ostvarenih vezova (za brodice dužine 8m) 50
Proširenje zapadne rive (Vranac) prema moru koje uključuje:
• uređenje šetnice s popratnim sadržajem od specijalne bolnice Kalos do hotela Posejdon, te planiranje dijela komunalnih vezova, uz slijedeće brojčane pokazatelje rješenja:
o dužina zahvata ≈ 470 m
o širina proširenja max. 5 m
o broj ostvarenih parkirnih mjesta 98
o broj ostvarenih vezova (za brodice dužine 8m) 130
• na središnjem dijelu zapadne obale, predviđeno je proširenje obale u formi platoa, na potezu duljine cca 115 m. Novoplanirano proširenje predstavlja mjesto okupljanja na zapadnoj rivi slično onome koje je predviđeno na istočnoj rivi:
o na južnim i sjevernim krajevima proširenja ostavljen je slobodan plato na kojima se mogu smjestiti prateći sadržaji (ugostiteljstvo, suveniri i sl.),
o na središnjem dijelu proširenja zasadio bi se red palmi poštujući postojeći raster.
U konačnici, realizacijom uređenja obale, ostvario bi se ukupni broj:
• parkirnih mjesta 221
• vezova (za barke dužine 8m) 259.
Procijenjena vrijednost projekta iznosi cca. 50.000.000,00 Kn.
Komunalna lučica Pupanj
Izgradnja komunalne lučice planirana je između brodogradilišta Greben i novog Pomorsko-putničkog terminala Vela Luka zbog potrebe za komunalnim vezovima te izvlačenje i spuštanje brodova kao i osiguranje prostora za suhe vezove u funkciji popravka i servisa brodova.
Uz postojeću prometnicu uz more projektant je predvidio uzdužno parkiranje kapaciteta 29 parkirnih mjesta pored kojeg je predviđen nogostup širine 1,2 m. Zbog strmog postojećeg terena, u dijelu lokacije, pojavila se razlika u visinama postojeće ceste i novo planirane obale koja se rješava denivelacijskim zidom i koji se izvodi između nogostupa i zelenog pojasa. Zeleni pojas je širine 1,0 m, nakon kojeg je obalna šetnica širine 2,5 m.
Dužina novo projektirane obale iznosi 176. Na obalnu trasu predviđeno je 5 gatova dužine od 15 m do 48 m, širine 2,5 m, te lukobran dužine 43 m, širine 4 m. Ovim rješenjem ostvarlo bi se cca 120 komunalnih vezova.